JĘZYK
WALUTA
PickUrPack właśnie dotarł do Polski!
PickUrPack

Nasza polityka prywatności

Ochrona prywatności i danych

Firma «INTERTAN S.A.» (dalej „firma”, „administrator danych”, „my”) w pełni rozumie Twoją troskę dotyczącą ochrony danych osobowych stosując się do rozszerzonych wymogów Rozporządzenia (UE) 2016/679 (dalej „RODO”), ustawy 4624/2019, decyzji, wytycznych i opinii greckiego organu ochrony danych oraz odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (zwanych dalej „prawodawstwem dotyczącym ochrony danych”), i jako administrator danych, informuje osoby fizyczne (zwane dalej „osobami, których dane dotyczą”, „ty”) o przetwarzaniu ich danych osobowych poprzez niniejszą politykę prywatności

Ι. Jakie rodzaju dane osobowe zbieramy, w jakim celu to robimy i jakie są tego podstawy prawne

CEL ZBIERANE DANE OSOBOWE PODSTAWA PRAWNA
1. Kontakt z Klientami poprzez formularz kontaktowy Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu to dane osobowe, które użytkownik umieszcza w odpowiednim polu. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2. Biuletyn E-mail. Art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą, wyraźnie wyrażona poprzez kliknięcie pola wyboru zgody. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj zgodę” znajdujący się na dole wszystkich wiadomości e-mail.
3. Korzystanie z wtyczek społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn) Za pośrednictwem wtyczek używanych na naszej stronie internetowej możemy uzyskać dostęp tylko do publicznie udostępnianych informacji znajdujących się na określonych platformach mediów społecznościowych. Korzystanie z wtyczek znajdujących się na naszej stronie podlega regulaminowi odpowiedniej platformy. Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda osoby, której dane dotyczą, wyraźnie wyrażona poprzez kliknięcie określonej ikony mediów społecznościowych, która przenosi użytkownika do odpowiedniego medium społecznościowego.
4. Przesyłanie CV-danych kandydata Imię i nazwisko, adres e-mail, zawód, krótki opis danych osobowych kandydata (w tym danych szczególnej kategorii), które mogą być zawarte w jego CV.  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Artykuł 9 ust. 2 lit. e) RODO: przetwarzanie dotyczy danych osobowych, które osoba, której dane dotyczą, w sposób oczywisty upubliczniła.
5. Założenie konta Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość Imię, nazwisko i adres e-mail. Dane rozliczeniowe: VAT. Geolokalizacja i metoda płatności Utworzenie konta w celu składania zamówień oraz rozliczenia i dostawy, uzasadnione stosunkiem umownym
6. Konsultacje na czacie online Imię i nazwisko oraz adres e-mail W odpowiedzi na Twoje zapytanie, podstawa prawna została podana w związku z Twoim wcześniejszym wnioskiem

Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań wymaganych na podstawie art. 32 RODO tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt realizacji oraz charakter, zakres i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze naruszenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiadający takiemu zagrożeniu.

Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie

ΙΙ. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do celów gromadzenia danych, o których mowa w punkcie I, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W szczególności dane kandydata zebrane za pośrednictwem formularza CV będą bezpiecznie przechowywane przez dwa (2) lata od ich otrzymania, w celu wykorzystania ich przy rozpatrywaniu przyszłych ofert pracy.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że Twoje dane zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone zgodnie z wyraźnie określonymi standardami i specyfikacjami, z wyjątkiem Twoich danych kontaktowych, które będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie naszych aktualności dotyczących naszych produktów i usług (poprzez „Biuletyny”).

ΙΙΙ. Komu ujawniane i/lub przekazywane są Twoje dane osobowe

Nasza firma będzie udostępniać Twoje dane osobowe upoważnionym pracownikom naszej firmy.

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej witryny:

 1. Podmiotom, którym powierzono wykonanie określonych zadań, takim jak między innymi dostawcy produktów i/lub dostawcy usług IT i/lub dostawcy usług wsparcia wszelkiego rodzaju komputerów opartych na systemach informatycznych lub systemach i sieciach elektronicznych. Podmioty te dają odpowiednie zapewnienie wdrożenia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO i innymi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 2. Organom nadzorczym, niezależnym, sądowym, prokuratorskim, publicznym i/lub innym urzędom, organom lub stronom wyznaczonym do kontrolowania/monitorowania działalności Spółki w zakresie ich obowiązków.
ONasza Firma nie przekazuje danych osobowych nieupoważnionym podmiotom trzecim, ani odbiorcom znajdującym się poza Unią Europejską/EOG.

IV. Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstaw prawnych, które pozwalają nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

 1. Zgodnie ze stosunkiem umownym.
 2. Po wyrażeniu na to Twojej zgody.
 3. W prawnie uzasadnionym interesie Intertan S.A. do prezentowania Ci usług, produktów i inicjatyw, które mogą Cię zainteresować.
 4. Zgodnie z obowiązkami prawnymi.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

V. Publikacja zdjęć lub filmów na stronie internetowej lub w sieciach społecznościowych

Podobnie jak w przypadku zbierania danych w celu zorganizowania konkursu lub przetwarzania jakichkolwiek innych danych osobowych, przy publikowaniu zdjęć lub filmów naszych pracowników, klientów, użytkowników lub dzieci na stronie internetowej lub sieci mediów społecznościowych. W przypadku dzieci do lat 14 zgodę wyrażają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Zdjęcia te są przetwarzane zgodnie z zasadą proporcjonalności; tj. są przetwarzane wyłącznie do uzyskania w celu, na który została wyrażona zgoda.

Na stronie sklepu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich produktów lub usług. Wyświetlenie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które zaangażowany jest Administrator danych. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności usługobiorców/użytkowników, którzy szukaj, a nawet oczekują podobnych treści lub jest to ich bezpośrednim celem odwiedzania strony/stron Sklepu Internetowego.

VI. Odpowiednie dane

Intertan S.A. informuje użytkownika, że o ile nie istnieje zgodne z prawem upoważnienie, żaden użytkownik nie może wykorzystywać tożsamości innej osoby i przekazywać jej danych osobowych. W związku z tym użytkownik musi zawsze pamiętać, że może podać tylko dane osobowe odpowiadające jego własnej tożsamości oraz takie, które są odpowiednie, stosowne, aktualne, precyzyjne i dokładne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych zapewnia użytkownikowi prawa i opcje, które zobowiązujemy się spełnić. W związku z tym możesz:

 1. zażądać informacji o przechowywanych danych osobowych oraz sposobie ich przetwarzania. Jeśli sobie tego życzysz, bezpłatnie udostępnimy Ci kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (prawo dostępu).
 2. zażądać sprostowania nieścisłości lub błędów, sprostowania niekompletnych danych lub aktualizacji swoich danych (prawo do sprostowania).
 3. zażądać usunięcia danych osobowych, jeśli nie są one już przechowywane do określonych, zgodnych z prawem lub określonych celów (prawo do usunięcia danych lub prawo do bycia zapomnianym).
 4. żądać ograniczenia przetwarzania a) gdy kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem (ale sprzeciwiasz się usunięciu danych), c) gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania oraz d) tak długo, jak trwa weryfikacja, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw po stronie osoby, której dane dotyczą.
 5. w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności, kiedy te dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania. W szczególności możesz sprzeciwić się decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. W takim przypadku możesz skorzystać z prawa do interwencji (prawo do sprzeciwu – zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji).
 6. otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić o przesłanie tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i zawsze na szczególnych warunkach prawa (prawo do przenoszenia danych).
 7. w każdej chwili odwołać raz wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych. W rezultacie nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.


Możesz kierować swoje prośby do inspektora ochrony danych naszej firmy (DPO) za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]). Nasza firma zrealizuje wszystkie Twoje wnioski w ciągu jednego (1) miesiąca. W niezwykle rzadkich przypadkach, gdy taka realizacja okaże się niewykonalna, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym, szczegółowo wyjaśniając przyczyny.

Jeśli uważasz, że przepisy dotyczące danych osobowych są naruszane, możesz złożyć skargę do greckiego organu ochrony danych (HDPA), Leof. Kifisias 1, Ateny, 11523, tel: 2106475600 lub www.dpa.gr .

VIII. Środki bezpieczeństwa

Firma Intertan S.A. gwarantuje całkowitą poufność i prywatność gromadzonych danych osobowych i dlatego zastosowała niezbędne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieupoważnionego dostępu, a tym samym gwarantuje ich integralność i bezpieczeństwo.

Użytkownik zobowiązuje się do staranności i nieudostępniania swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się również do powiadomienia firmy o kradzieży, utracie lub ryzyku dostępu osób trzecich do jego nazwy użytkownika.

IX. Zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności i plików cookies może być uzupełniana lub aktualizowana stosownie do aktualnych potrzeb Administratora w celu dostarczania klientom/użytkownikom aktualnych i rzetelnych informacji.

X. Informacje kontaktowe

ADMINISTRATOR DANYCH

INTERTAN S.A.
Nea Lampsakos, Evia
(+30) 22210 63300
[email protected]

XI. Data wejścia w życie – Zmiany

Version 1.1, Updated on 06/21/2023